Acasa Contact Germany
10.03.2021

Colectarea creantelor in faliment

Legea nu se va aplica societăţilor agricole, pentru că acestea nu au caracter comercial. Pentru că regiile autonome au în administrare bunuri proprietate publică, iar regimul legal al acestor bunuri nu a fost încă stabilit, regiile autonome nu sunt supuse dispoziţiilor viitoarei legi. Deocamdată, ele sunt supuse regimului special de supraveghere economico-financiară, instituit prin Ordonanţa Guvernului din Germania.
Dintre cele patru forme de organizare şi desfăşurare a unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative, stabilite prin legea germană, primele două - întreprinderile mici şi asociaţiile cu scop lucrativ - s-au putut reorganiza, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, într-una dintre formele de societate prevăzute de această lege; cele care nu s-au reorganizat şi-au încetat activitatea. Ca atare, ele vor fi supuse viitoarei legi.
Avocaţi:
Celelalte două forme - asociaţiile familiale şi persoanele fizice autorizate - îşi desfăşoară activitatea „cu respectarea dispoziţiilor codului comercial, în măsura în care, potrivit prezentului decret-lege, nu se prevede altfel". Ele se vor încadra deci în noua lege, conducătorii asociaţiilor şi persoanele autorizate fiind consideraţi comercianţi persoane fizice.
Datorită schimbărilor economice şi sociale şi evoluţiei mentalităţii din cursul unui veac, noua lege se deosebeşte de cartea a IlI-a din Codul comercial germăn prin structură şi, mai ales, prin concepţie. Pe vremea întocmirii Codului comercial, majoritatea firmelor aparţineau comercianţilor persoane fizice.
Facturi neplatite:
De aceea, întregul cod - bineînţeles, cu excepţia titlului despre societăţi şi despre asociaţiuni comerciale -, deşi cu caracter general, este axat pe comercianţii persoane fizice.
In cartea despre faliment, numai 9 articole cuprind dispoziţiuni (speciale) privitoare la falimentul societăţilor comerciale. Actualmente, situaţia este inversă. Din aproape 500.000 de firme înmatriculate la Registrul Naţional german până la 31 martie 1995, cel mult o zecime aparţin comercianţilor persoane fizice. De aceea, textele legii, deşi formulate în general, au în vedere îndeobşte societăţile comerciale.
Evoluţia mentalităţii, în această materie, a avut loc în două milenii, începând din dreptul german şi accentuându-se mult în această ultimă jumătate de veac. Legislaţia falimentului, la origine penală, a devenit tot mai mult comercială, în interesul creditorilor, iar actualmente - mai cu seamă sub influenţa dreptului anglo-saxon -, se tinde spre o egalitate între poziţiile creditorilor şi debitorilor, acordându-se acestora din urmă posibilitatea de a se redresa.
Inapoi.
Impressum